دوستان سلام كسي برنامه قراردادن كليدروي بردهاي افكت تابلوثابت داره به زبان بيسيك باشه منظورم اينه كه يك ميكروسويچ درمدارباشه كه هرگاه خواستي تابلوثابت روشن بمونه وهرگاه خواستي برنامه هاوافكتهااجرابشه...