من دقیقا نفهمیدم این چیه؟ یه آینه ست که دورش LED داره؟