سلام برای کورل 7 شما فایل زیر رو از لیک زیر دانلود کنید و به پوشه C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X7\Draw\GMS اضافه کنید
http://www.gdgmacros.com/details.php?prodId=45