هزینه بر بعضی از همکار های کپی کار از روش میزنن به اسم خودشون مد میکنند اصلا پیشنهاد نمیشه این نو کار