آره شدنیه فقط باید به آمپر درایور توجه کنی که مصرفت از اون بیشتر نباشه