میگن در شهر کورها آدم یک چشم پادشاست این کارت با همین آماتوری بودنش !!!!! تونسته با قیمت بسیار پایین در مقایسه با کارتهای بی پشتیبان چینی نیاز بسیاری از کاربران را مرتفع کنه اعتقادم اینه که تا...