آقا هومن عزیز همون اولیه خیلی شیکو با کلاسه من جای شما بودم همونو میذاشتم