عید آمد و عید آمد وآن بخت سعید آمد برگیر و دهل می*زن کان ماه پدید آمد
عید آمد ای مجنون، غلغل شنو از گردون کان معتمد سدره از عرش مجید آمد
عید آمد ره جویان ، رقصان وغزل گویان ...