این انجمن با عنوان زنگ تفریح همان گونه که از نام آن نیز پیداست در جهت پر کردن اوقات همکاران می باشد. حتما مثل معروف " با هم بخندیم،به هم نخندیم" را شنیده اید! لذا در اینجا قوانینی برای ارسال موضوع در...