بستگی داره که کدوم شهروبه کجا نزدیک باشید.من خودم از تبریز خرید میکنم قیمتش هم با تهران فرقی نداره .شرکت آماکو... تا حالا قطعاتی که گرفتم مشکلی نداشتند.