نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد / نـاشر حـکم ولایـت به ولـی می نازد
گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی / عجب اینجاست خدا هم به علی می نازدعید غدیر بر تمام شیعیان و محبان امام عدالت گستر...