دورو بره 1000 تا ماژول فول کالر p10 و خوب شاید 200میلیون!