برای پرسش یک سوال و یا بحث در یک مورد باید یک موضوع جدید ایجاد نمائید. با توجه به اینکه با ایجاد سوال در ارسالهای سایرین علاوه بر اینکه باعث عدم برقراری نظم انجمن می شود باعث می شود فرد مورد نظر نیز...