بعله ! eca فقط و فقط قیمت هاشون عالیه !

البته یک زمانی جنسهاشم هم خوب بود !!!

ولی دیگه اون دوران گذشته ، فقط و فقط فکر سودشونن و بس ! اصلا هم پاسخگو نیستند !