سلام

یکی ار مسائلی ک چندوقته ذهنمو مشغول کرده اینه که فلشر بتونه روز و شب بودن ( نور محیط ) رو تشخیص بده و با توجه به اون نور رو تنظیم کنه

آخه خیلی وقتها توی شب تابلوها ناخوانا میشن