گزینه اول بد نیست(البته از اسم انجمن تقلب کردی ها;) )
ولی سعی کن تو اسم فروشگاه از کلمه LED،نور،درخشش و کلماتی مثل این استفاده کنی!