با سلام در مورد وسايل مورد نياز براي شروع بحث داشته باشيم
دستگاه پمپ گاز نئون و ....