سلام دوستان
امروز داشتم گذشتهارامرورمی کردم آرزوم این بودکه قطعات الکترونیک و...رادرست کنم(کارخانه)ولی نشد:(حالاهم فکرنکنم اصلابشه بااین برادران چینی!:))~x(
حالاشمانظریاپیشنهادی برای سرمایه گذاری...