به نظر من ...
هدف از ایجاد این انجمن پرداختن تخصصی به مباحث نورپردازی هست . از همین رو فکر میکنم موضوعاتی که عنوان فرمودید زیاد مرتبط با هدف این انجمن نباشه . از طرفی به نظر من توی انجمن های دیگه به...