باسلام
می توانیدموضوعی باعنوان مخابرات درست کنید
می توانیدموضوعی باعنوان ایدهای چرت درست کنید(می دانیم که بعضی اوقات یک ارسال یایک موضوع خنده دارمی تواندزمینه سازکاری بزرگ باشد)
متشکرم تاایده بعد