با سلام
برای راه اندازی ماژول تتا تک رنگ P20 امبر با هاب 8 در تابلوهای بزرگراهی در ردیف های فرد کابل از هاب بصورت مستقیم استفاده می شود اما برای ردیف های زوج پین 9و 10 با پین 11 و 12 جابجا می شوند یعنی در یک ردیف از پین r1 , g1 و در دیگری از r2, g2 برای ادرس دهی استفاده می کنیم و به این ترتیب تعداد زیادی ردیف را می توانیم راه اندازی کنیم