سلام
قطر نباید از یک حدی کمتر باشه چون مشخصا باعث میشه نورا قاطی بشن ولی در مورد حداکثر محدودیتی وجود نداره