باسلام
می شودیک توضیحی بدهیدکه چگونه می توان درانجمن فیلمی قابل پخش(مثل مدیایوتیوب گذاشت)همچون پست admin دراین آدسچگونه راهی برای ساخت تکنولوژی قطعات الکترونیکی پیدا کنیم ؟ که ازیوتیوب فیلمی مستقیم قرارداده است ؟
باسپاس