سلام
1-چگونه می توان کارت مناسب برای تا بلو روان انتخاب نمود؟
2-چگونه می توانیم طول یک کارت را افزایش بدهیم ؟
3-چگونه می توانیم عرض یک کارت را افزایش بدهیم؟
4-چگونه کارت مناسب با کارمون را انتخاب کنیم ؟