برای تشکر کردن و یا پسندیدن ارسال یک کاربر باید از گزینه تشکر استفاده نمود. با توجه به اینکه به دلیل تشکر متنی باعث ایجاد ارسال های اسپم زیاد می شود لذا از کلیه کاربران تقاضا می شود همواره از دکمه تشکر استفاده نمایند. در غیر اینصورت پست مربوط به تشکر آنها حذف خواهد شد.
روند تشکر از کاربر:
برای تشکر از یک کاربر از دکمه تشکر در گوشه سمت راست تمامی پست ها استفاده نمائید.

بعد از این کار زیر همان پست عبارت تشکر به همراه نام کاربری شما درج خواهد شد.