باسلام
می شودیک توضیحی بدهیدکه چگونه می توان درانجمن فیلمی قابل پخش(مثل مدیایوتیوب گذاشت)همچون پست admin دراین آدسhttp://forum.lightiran.com/thread27.html#post179 که ازیوتیوب فیلمی مستقیم قرارداده است ؟
باسپاس